" class="video-embed-field-launch-modal">

希尔达奥登 - 你如何去写诗歌?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

HILDA OFFEN - 你如何在诗歌上工作?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

HILDA OFFEN - 我们应该如何在课堂上使用诗歌?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

HILDA OFFEN - 您会给崭露头角的年轻诗人什么建议?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

Hilda Offen - 什么激励你作为诗人?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

Hilda Offen - 你记得童年的诗?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

HILDA OFFEN - 为什么诗歌重要?

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

Clippa 2015 - 希尔达Offen阅读信

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

Hilda Offen - 羽衣甘蓝

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

希尔达offen - 水母

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

希尔达offen - 进入蓝色

视频
" class="video-embed-field-launch-modal">

希尔达offen - 底部

视频